Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi
spoločnosťou:
 
SIMONS, spol. s r.o.
IČO: 35 931 795
IČ DPH: SK2022112466
so sídlom Filiálne nádražie 3, 831 01 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 35753/B
www.pizzacarlito.sk,
 
a ​ zákazníkom
 
(ďalej len ako „Predávajúci“)
a zákazníkom (ďalej len ako "Kupujúci")
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a
Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako "Tovar") (ďalej len
ako "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu
umiestneného na stránkach www.pizzacarlito.sk (ďalej len ako "Pizza Carlito") ohľadom
Tovaru tu ponúkaného.
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).
 
1) Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 3. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.
2) Objednávka
 1. Zákazník môže zadat objednávku online na stránkach www.pizzacarlito.sk alebo telefonicky na tel.čísle 0948 662 622, 0919 662 622, 0902 662 622
 2. Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 5 minút od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel.čísle 0948 662 622, 0919 662 622, 0902 662 622, alebo osobne na prevádzke.
 3. Na stránkach Pizza Carlito sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný iba na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na stránke pizzacarlito.sk. Ceny sú uvedené Pizza Carlito. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať
3) Platba
Platbu je možné zrealizovať:
 1. Osobne na prevádzke počas otváracích hodín, prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou,gastro lístkami alebo platobnou kartou uvedenými na www.pizzaraclito.sk. Pri platbe platobnou kartou je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru.
 2. Pomocou služby CardPay alebo TatraPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, možné je zaplatiť aj kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.)
4) Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dodania kuriérskou službou SIMONS, spol s r.o. - cena za dovoz závisí od času objednávky a adresy doručenia
Predávajúci sa zaväzuje:
 
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania podľa času potvrdeného operátorom, tento čas sa zobrazí v emaily potvrdzujúcom stav vašej objednávky. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
5) Reklamácie
Reklamácie sú vybavované
 
 • telefonicky denne v čase od 09:30 do 21:30 na tel. č. 0948 662 622, 0919 662 622, 0902 662 622
 • E-mailovou formou na adresu: info@pizzacarlito.sk
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
Záruka
 
Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty jedla. V prípade špecifickej reklamácii
je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).
 
Spôsob vrátenia tovaru
 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra 
Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa
Platnosť Všeobecných obchodných podmienok
od 1.4.2020
V Bratislave 1.4.2020